Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe
Ballagási búcsú – 22.05.2015

Búsan búcsúzunk ma már, Hiányozni fognak az iskola padjai,
Hiányozni fognak a barátaink.
Tanáraink, kedves tanáraink,
Bocsássák meg minden rosszaságunkat,
Minden becsapásos játékunkat.
Néha nem tanult leckéinket.
Mindig szórakozni akartunk,
Mindig lyukas órákra vártunk.
Most, mikor visszanézünk,
Megtaláljuk a hibánkat.
Most itt állunk búsan,
Búcsúzunk mindentől.
5 év eltelt, mint az álom,
De emléke szívünkben megmarad.


viac fotiek

 


Prehlbujeme vzťahy s partnerskou školou v českej Čáslavy

Stalo sa už tradíciou, že na jazdecké preteky Májová cena SOŠ Pribeník nás navštívia žiaci a pedagógovia z partnerskej školy SOU Čáslav v Českej republike. V rámci výmenného pobytu žiaci absolvujú prax v odboroch kuchár, čašník a servírka. Súčasťou pobytu je aj spoznávanie tradícií a zvyklostí nášho regiónu a miestnej regionálnej kuchyne. Pre upevnenie vzťahov medzi žiakmi partnerských škôl organizujeme rôzne kultúrne a športové podujatia, pri ktorých si žiaci navzájom vymieňajú svoje poznatky a skúsenosti. Dúfame, že sa žiakom a pedagógom u nás páčilo, že odchádzali s peknými zážitkami, spomienkami a prispeli tak k prehĺbeniu tejto tradície. PS: Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

viac fotiek

Rendhagyó irodalmi óra

„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában . . .”

Így kezdődik Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című 183 soros verse, melyet a költő 1950-ben írt. A rendhagyó irodalmi órán többek között ez is elhangzott 2015. április 16- án, amit a Thália Színház színművészei adtak elő. Bemutatták a 20. századi író, költő pályafutását és magyarság szemléletét. Iskolánk végzős diákjai nagy érdeklődéssel hallgatták a nagyon színvonalas előadást. Nagyon pozitívan nyilatkoztak a rendhagyó irodalmi óra végén.
Köszönjük !!!

 


viac fotiek

Üzleti terv verseny a Selye J. Egyetemen

Immáron második alkalommal került megrendezésre a komáromi Selye J. Egyetem Gazdaságtudományi karán az „Üzleti terv – Business plan” elnevezésű verseny. A lassan tradícióvá váló „erőpróbán” ezen az éven első alkalommal képviselték iskolánkat a II.N osztály diákjai. A március 10-én megrendezésre került versenyen háromfős csapatok méretették meg magukat önállóan elkészített üzleti terveik révén. A Zsíros Nikoletta, Hornyák Martin és Čabala Gergely alkotta „Moonlight csoport” egészen a verseny döntőjéig menetelt, ahol a szakértőkből álló zsűrit meggyőzve, a figyelemreméltó negyedik helyet érte el. A versenyre való felkészülésről, a Komáromban szerzett tapasztalatokról kérdeztem szakközépiskolánk diákjait.

Celý článok

 


viac fotiek

Protidrogový deň

Protidrogový deň Dňa 17.februára 2015 sa uskutočnil protidrogový deň pre všetkých žiakov našej školy. Témou dňa bola šikana v školskom prostredí a drogová závislosť. Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v školách a školských zariadeniach a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“ V rámci protidrogového dňa učitelia formou besedy so žiakmi rozoberali tematiku drogových závislostí , šikanovania a agresivity v medziľudských vzťahoch . Je dôležité, aby sa žiaci oboznámili s podstatou drogových závislostí , formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania ako antisociálneho správania jednotlivcov i skupín . Pre žiakov je potrebné vedieť, že tieto formy správania nie sú neškodným humorom a zábavou, mali by sa oboznámiť predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, a to tak pre jeho obete, ako i pre agresorov. Súčasťou školskej akcie bol aj multimediálny, antidiskriminačno-motivačný koncert pod názvom Križovatky vlastných ciest z tvorivej dielne umeleckej agentúry Letart production. Program za pomoci melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov, kvalitných hudobných a motivačných výkonov umelcov, prináša neobvyklý pohľad na otázky diskriminácie, rasizmu a šikanovania. Spolu so žiakmi sa v programe umelci snažili nájsť východiská, postoje a cesty, ktoré na našich životných križovatkách určia náš ďalší osud. Protidrogový deň sa ukončil premietnutím videofilmu „Drogová závislosť “ s následnou živou rozpravou o danej problematike.

 

viac fotiek

Odborný výcvik – Súťaž odborných zručností žiakov

Téma súťaže: Lístkové cesto
Cieľová skupina : Žiaci 2.ročníka učebného odboru cukrár
Majsterka odborného výcviku : Bajuszová Helena


 

viac fotiek
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design