Aktuality zo života školy
Odbory
Zamestnanci školy
Partnerské vzťahy
Videoklip o škole
Jazdecké preteky
• autoškola
• kvalifikačné kurzy a školenia
• ubytovacie služby
• pohostinská činnosť
• školské hospodárstvo
• voľný čas
• kultúrne a športové podujatia
- 2011 / 2012
Rekonštrukcia školy
Hodnotiace správy
awqe

qwe


hu/en

Vedenie školy
 
Riaditeľka školy Ing. Silvia Sakáčová
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie PhDr. Monika Bálintová
Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Ing. Juraj Košara

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti Mgr. Monika Szűcsová
Vedúca Školskej jedálne Milota Šantová
Výchovná poradkyňa - Kariérna poradkyňa Ing. Alica Varkondová
Predseda Rady školy Gabriel Štepan

Sektretariát riaditeľa školy
Sekretárka riaditeľky školy Bc. Kornélia Hajdóková
 
Pedagogickí zamestnanci
 
Teoretické vyučovanie – učitelia

Učitelia odborných predmetov
Ing. Silvia Sakáčová  
Andrea Bendžúrová MSc.  
MVDr. Mikuláš Glovický  
Ing. Juraj Košara  
Katarína Százvaiová MSc.  
Ing. Alica Varkondová vedúca PK odborných predmetov
PhDr. Monika Bálintová  
Ing. Andrej Kovács  
 
Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov
 
Ing. Ján Blaško vedúci PK prírodovedných predmetov
Mgr. Angela Lattová  
Mgr. Angelika Berkešová  
RNDr. Silvia Šimková tajomíčka ZRŠ, vedúca PK spoločenskoved. predmetov
Mgr. Tomáš Tomori  
Mgr. Alica Nagyová vedúca PK jazykov
Mgr. Jarmila Berry  
Mgr. Anita Tóthová školský psychológ, koordinátor prevencie drogových závislostí
Mgr. Melinda Kusnyírová  
 
Praktické vyučovanie - majstri odborného výcviku
 
Stanislav  Kmec hlavný majster odborného výcviku
Helena Bajuszová  
Bc. Rudolf Sakáč  
Ján Tóth-Kozma  
Mgr. Eva Takácsová  
Bc.Katarína Eszenyiová  
Bc. László Székely  
Bc. Zuzana Terebesi  
Katarína Kováčová  
Bc. Ladislav Papp  
 
Zamestnanci školského hospodárstva
 
Ján Furik
Antonii Matovka

Gergő Pribula

Ladislav Szabó
Ladislav Dobcsák
 
Zamestnanci ekonomicko-prevádzkového úseku
 
Ekonomický úsek
 
Valéria Ádámová
Gabriela Jesso
Alžbeta Kovalcsiková
Zoltán Kováč
Prevádzkový úsek
 
Gabriel Štepan
Eva Jeremenková
Alica Illéšová
Alžbeta Illéšová
Pavol Kužma
Pavol Očenás
Ml. Gabriel Stepan

Alžbeta Čebreňáková

Vojtech Hornyák
 
Zamestnanci školskej jedálne
 
Marek Szabó
Ľudovít Czető
 
Podnikateľská činnosť školy
 
Ing. Andrej Kovács - autoškola
 
 
 

© Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník - Webdesign & Webdevelopment by Noreko Design