Aktuality
Podrobné informácie
Plagát projektu
Galéria

 

 Premena a inovácia vzdelávania na škole

Podpora vzdelávania MRK na elokovanom pracovisku

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

 

 

 

Projekt 3: Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Pribeník sa zapojila do švajčiarsko - slovenského projektu, ktorého cieľom je pripraviť absolventov školy na budúce povolanie.

Podrobnejšie informácie nájdete:

http://www.siov.sk/index.php/sk/projekty-a-aktivity/narodne-projekty/ovp-pre-trh-prace

http://www.podpormeremesla.eu/

Naša stránka: http://www.soupopribenik.edu.sk/SVAJC.html


Projekt 2 :Podpora vzdelávania príslušníkov MRK na elokovanom pracovisku SOŠ – Szakközépiskola v Pribeníku

„ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ “

Vyhlasovateľ projektu :  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Priradenie k programovej štruktúre
Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 
rómskych komunít
Dĺžka trvania projektu : 18 mesiacov
Naša škola SOŠ – SZKI , J.Majlátha 2 v Pribeníku  zahájila v októbri 2013 projekt „Podpora vzdelávania príslušníkov MRK na elokovanom pracovisku SOŠ – Szakközépiskola v Pribeníku“.
Na elokovanom pracovisku v Pribeníku  prebieha praktické vyučovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia , ktorí na základných školách dosahovali slabé študijné výsledky, resp. nemajú ukončené základné vzdelanie. Výučba žiakov prebieha v učebných odboroch  poľnohospodárska  a potravinárska výroba. Realizáciou plánovaných projektových aktivít chce škola zvýšiť nielen kvalitu poskytovaného odborného vzdelávania príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity,  ale aj  efektívnosť a odbornosť vzdelávacieho procesu . Hlavným zámerom realizovaného projektu je zvýšenie  vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.
Vďaka projektu dôjde ku  zvýšeniu štandardu materiálno-technického vybavenia  elokovaného pracoviska  školy prostredníctvom nových moderných didaktických pomôcok a IKT vybavenia, ktoré budú využívané v rámci praktickej výučby. Žiaci EP získajú nové teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti IKT, nových technológií a materiáloch používaných v súčasnej dobe v praxi. Škola  pripraví  kvalifikovaných odborníkov v odborných a pomocných prácach poľnohospodárskej a potravinárskej výroby pod vedením odborne kvalifikovaných  pedagogických zamestnancov školy.
Realizácia projektu prispeje k plnohodnotnému zapojeniu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity  do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a podpore celoživotného  vzdelávania Rómov s neukončeným základným vzdelaním .